Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego rozpadu. Obecnie nadzór nad pomnikami przyrody sprawują Rady Gmin.

Na gruntach w trwałym zarządzie Nadleśnictwa Szczebra znajduje się 5 pomników przyrody, powołanych rozporządzeniami Wojewody. Wszystkie z nich to drzewa (sosny, dęby, cisy), a 3 mają status pomników grupowych.
W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Szczebra na gruntach innych własności znajdują się jeszcze dwa pomniki przyrody - aleja drzew oraz głaz narzutowy.