Wydawca treści Wydawca treści

monitoring stanu lasu

 

Tabela nr 1. Dane ogólne.

Lp

Rodzaj danych.  

Obowiązujący PUL 2014-23

Poprzedni
PUL

1

Powierzchnia ogólna nadleśnictwa (ha) w tym: 
Leśna

19790,50

19244,34

19768.88

19202.59

2

Powierzchnia lasów nadzorowanych innych własności         (ha)

0,0

0.0

3

Średni zapas masy na 1 ha powierzchni leśnej*                                                                               (m3/ha) 

323

320

4

Bieżacy przyrost masy drzewnej  dla n-ctwa  m3/1 ha

7,27

8,12

5

Średni wiek drzewostanów  dla n-ctwa*                               (lata)

72

68

6

Średnia intensywność czyszczeń późnych na 1 ha wykonanego zabiegu                                                                              (m3/ha)

14,85

2014 rok

3.56

7

Średnia intensywność wykonanych zabiegów trzebieżowych* na  1 ha wykonanego zabiegu. Trzebieży  wczesnych i trzebieży  późnych                                                             (m3/ha)

38,75 (TWP+TPP)

2015 rok

25.72

37.19

8

Średnio roczne pozyskanie drewna  w m3 na 1 ha powierzchni

44,87

2014 rok

53.64

9

Średnio roczna powierzchnia odnowionych gruntów             (ha)

89,87

2014 rok

166

10

Powierzchnia gruntów zalesionych

0

0

  • wielkości planowane

 

Tabela nr 2 Układ siedlisk (%)

 

Bb

BMb

BMśw

Bw

BMw

Bśw

LMśw

LMw

LMb

Lśw

Lw

Ol

OlJ

Obowiązujący PUL 2014-23

1,05

2,45

44,39

0,05

1,34

21,32

7,86

1,06

4,04

11,70

0,86

3,76

0,12

Poprzedni PUL

1,1

2,5

43,8

0,1

1,2

21,9

7,6

1,2

4,3

11,1

1,0

4,1

0,1

                     

Tabela nr 3 Udział  gatunkowy (%).

 

So

Św

Db

Brz

Ol

Md

Js

Gb

Tp

Os

Lp

Obowiązujący PUL 2014-23

    73,30

11,47

7,05

    2,47

3,82

0,30

0,02

0,32

-

0,02

0,06

Poprzedni PUL

72,45

11,83

5,90

4,19

5,44

0,06

0,02

0,07

-

0,03

0,01

 

 

Tabela 4. Pozyskanie produktów niedrzewnych.

 

Pozyskane nasiona

Średnio

rocznie

 w kg       

Pozyskanie

szyszek kg

śr. rocznie

Produkcja sadzonek w tys. szt.

głównych gatunków lasotwórczych   średnio rocznie .

Sprzedaż

choinek szt. średnio rocznie

 

So

Św

Db

Js

Lp

Brz

 

So

Św

 

PUL 2004-2013

1039

1571

1346

851

519

171

15

9

25

150

 

PUL 2014-2023

1200

1000

450

131

132

116

 

23

100

150

 

Tabela 5.  Pozyskanie zwierzyny.

Rok

Obwody wydzierżawione

Ośrodki Hodowli Zwierzyny

 

Szt.

Pow.

Ha

Sarna Stan / pozyk

Jeleń Stan / Pozysk

Dzik Stan / pozysk

Bażant Stan / pozysk

Pow.

Ha

Sarna Stan / pozysk

Jeleń Stan / pozysk

Dzik Stan / pozysk

Bażant Stan / pozysk

2014

3

19 171

178/32

41/5

100/129

0/0

24 152

172/18

384/55

100/216

0/0

2015

3

19 171

160/31

40/7

70/128

200/75

24 152

193/25

310/46

50/126

0/0

2016

3

19171

160/32

40/7

132/129

0/0

24152

190/22

310/54

65/144

0/0

2017

3

19171

173/34

34/7

53/90

0/0

24152

192/29

326/59

61/73

0/0

2018

3

19171

169/31

40/8

17/32

0/0

24152

178/17

306/53

21/42

0/0

2019

3

19171

171/34

44/9

17/23

0/0

24152

189/36

318/56

22/28

0/0

2020

3

19171

178/39

48/10

13/15

0/0

24152

189/18

338/63

10/12

0/0

2021

3

19171

209/43

50/12

18/28

0/0

24152

189/10

359/89

19/30

0/0

2022

3

19284

206/43

48/12

13/21

0/0

24145

174/10

349/89

14/24

0/0

 

Tabela nr 6.  Masa drewna pozyskanego w zabiegach sanitarnych.(posusz, wywroty, złomy).

Rok

Posusz

Świerkowy

w m3

Posusz

Sosnowy

 w m3

Posusz

Liściasty

 w m3

2014

6428,17

2882,82

1229,79

2015

5635,98

2682,98

857,87

2016

5987,00

3135,45

770,84

2017

5697,58

3209,12

1212,25

2018

8503,10

4170,25

761,09

2019

8889,95

4745,66

574,69

2020

7897,01

4087,50

505,38

2021

10106,52

4364,92

254,99

2022

20 093,32

6 536,34

764,39

Zasada 8.2.1 e

Koszty gospodarki leśnej (wg przetargu na wykonanie prac leśnych wartości netto)

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2014 – 6 833 159,18 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2015 – 6 161 393,62 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2016 i 2017 – 14 295 297,16 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w latach 2018-2020 – 21 449 794,56 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2021 – 6 329 086,20 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2022 – 8 069 471,58 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2023 - 11 317 865,92 zł

 

 

Tabela 7  Ogólna masa pozyskanego drewna w nadleśnictwie 

Rok

Drewno iglaste m3

  Drewno liściaste w m3

stosowe

dłużycowe

stosowe

dłużycowe

2014

54 905,98

53 223,82

9 516,15

2 421,54

2015

48 295,40

43 546,42

9746,12

3 746,80

2016

42699,47

48081,92

8040,96

2321,96

2017

43101,07

56809,84

8054,10

2575,43

2018

43346,96

57722,83

7279,04

1869,01

2019

41811,19

57822,16

8714,83

2250,00

2020

38846,35

56335,85

5703,95

2111,49

2021

39782,55

55906,40

5080,81

1574,95

2022

40 232,67

58 072,22

4 370,24

1 324,05

 

Zestawienie pożarów w Nadleśnictwie Szczebra

Rok

Liczba

pożarów

Obręb

Oddział

Powierzchnia

[ha]

2004

3

Serwy I

25d

1,50

242i

0,15

242j

0,01

2005

2

Szczebra

214f,200h

0,70

Serwy I

158a

0,03

2006

2

Serwy I

118a

0,05

95c

0,01

2009

1

Szczebra

148c

0,08

2015

1

Szczebra

167b

0,02

2018

2

Szczebra, Serwy I

174c, 201a

1,88

2019

9

Serwy, Szczebra,

Rozpuda

-

5,24

2020

2

Rozpuda , Serwy

38g, 211a

0,66

2021

2

Serwy

201b, 214c,d

2,39

2022

1

Rozpuda

70 o

0,01

Razem

25

-

-

12,73

 

 

Powierzchnia obiektów małej retencji  – 0.109ha
W tym leśnictwo Lipki 0.082ha, leśnictwo Przewieź 0.027ha

 

Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej występujące
na gruntach nadleśnictwa Szczebra

Lp.

Nazwa siedliska

Kod

Pow. [ha]

1

2

3

4

1

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea

3140

0,93

2

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nymphaeion, Potamion

3150

25,55

3

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

3160

8,99

4

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis

3260

1,80

5

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion . płaty bogate florystycznie)

6230

3,86

5

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion

6410

0,34

6

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

6430

0,17

7

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6510

13,27

8

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

7140

6,33

9

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk
i mechowisk

7230

34,05

10

Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum)

9170

1122,40

11

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Pinetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)

91D0*

1156,03

12

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

91E0*

170,63

Razem

 

2544,35

 

 

 

*siedliska priorytetowe UE

 

W celu uzyskania informacji należy kontaktować się z Panem Łukaszem Czokajło – Specjalista ds. gospodarki leśnej Nadleśnictwa Szczebra tel. 087 641-96-65, e-mail: lukasz.czokajlo@bialystok.lasy.gov.pl