Wydawca treści Wydawca treści

monitoring stanu lasu

Tabela nr 1. Dane ogólne.

Lp

Rodzaj danych.

Obowiązujący PUL 2024-2033

Poprzedni PUL

1

Powierzchnia ogólna nadleśnictwa (ha) w tym: 
Leśna

19768,38

19328,21

19790,50

19244,34

2

Powierzchnia lasów nadzorowanych innych własności (ha)

0,0

0,0

3

Średni zapas masy na 1 ha powierzchni leśnej*  (m3/ha) 

328

323

4

Bieżacy przyrost masy drzewnej  dla n-ctwa  m3/1 ha

6,73

7,27

5

Średni wiek drzewostanów  dla n-ctwa*  (lata)

74

72

6

Średnia intensywność czyszczeń późnych na 1 ha wykonanego zabiegu (m3/ha)                                                                         

-

2024 rok

14,85

2014 rok

7

Średnia intensywność wykonanych zabiegów trzebieżowych* na  1 ha wykonanego zabiegu. Trzebieży  wczesnych i trzebieży  późnych (m3/ha)

-

2024 rok

38,75 (TWP+TPP)

2015 rok

8

Średnio roczne pozyskanie drewna  w m3 na 1 ha powierzchni

-

2024 rok

44,87

2014 rok

9

Średnio roczna powierzchnia odnowionych gruntów (ha)

-

2024 rok

89,87

2014 rok

10

Powierzchnia gruntów zalesionych

0

0

*wielkości planowane

 

Tabela nr 2. Układ siedlisk [%]

 TSL

Bb

BMb

BMśw

Bw

BMw

Bśw

LMśw

LMw

LMb

Lśw

Lw

Ol

OlJ

Obowiązujący PUL 2024-2033

0,85

1,73

50,41

0,03

1,47

6,89

13,15

0,91

5,55

13,62

1,50

3,27

0,43

0,19

Poprzedni PUL

1,05

2,45

44,39

0,05

1,34

21,32

7,86

1,06

4,04

11,70

0,86

3,76

0,12

-

                     

Tabela nr 3. Udział  gatunkowy (%)

 

So

Św

Db

Brz

Brz.o

Ol

Md

Gb

Os

Lp

Obowiązujący PUL 2024-2033

73,41

11,22

6,84

2,32

0,28

5,81

0,05

0,05

-

0,02

Poprzedni PUL

73,30

11,47

7,05

2,47

-

3,82

0,03

0,32

0,02

0,06

 

Tabela nr 4. Pozyskanie produktów niedrzewnych

 

Pozyskane nasiona średnio rocznie w kg

Pozyskanie

szyszek kg

śr. rocznie

Produkcja sadzonek w tys. szt.

głównych gatunków lasotwórczych   średnio rocznie .

Sprzedaż

choinek szt. średnio rocznie

 

So

Św

Db

Js

Lp

Brz

 

So

Św

 

PUL 2004-2013

1039

1571

1346

851

519

171

15

9

25

150

 

PUL 2014-2023

1200

1000

450

131

132

116

 

23

100

150

 

Tabela nr 5.  Pozyskanie zwierzyny.

Rok

Obwody wydzierżawione

Ośrodki Hodowli Zwierzyny

 

Szt.

Pow.

Ha

Sarna Stan / pozyk

Jeleń Stan / Pozysk

Dzik Stan / pozysk

Bażant Stan / pozysk

Pow.

Ha

Sarna Stan / pozysk

Jeleń Stan / pozysk

Dzik Stan / pozysk

Bażant Stan / pozysk

2014

3

19 171

178/32

41/5

100/129

0/0

24 152

172/18

384/55

100/216

0/0

2015

3

19 171

160/31

40/7

70/128

200/75

24 152

193/25

310/46

50/126

0/0

2016

3

19171

160/32

40/7

132/129

0/0

24152

190/22

310/54

65/144

0/0

2017

3

19171

173/34

34/7

53/90

0/0

24152

192/29

326/59

61/73

0/0

2018

3

19171

169/31

40/8

17/32

0/0

24152

178/17

306/53

21/42

0/0

2019

3

19171

171/34

44/9

17/23

0/0

24152

189/36

318/56

22/28

0/0

2020

3

19171

178/39

48/10

13/15

0/0

24152

189/18

338/63

10/12

0/0

2021

3

19171

209/43

50/12

18/28

0/0

24152

189/10

359/89

19/30

0/0

2022

3

19284

206/43

48/12

13/21

0/0

24145

174/10

349/89

14/24

0/0

2023

3

19284

206/43

48/11

13/38

0/0

24145

174/8

317/90

14/39

0/0

 

Tabela nr 6.  Masa drewna pozyskanego w zabiegach sanitarnych (posusz, wywroty, złomy).

Rok

Posusz Świerkowy w m3

Posusz Sosnowy w m3

Posusz Liściasty w m3

2014

6428,17

2882,82

1229,79

2015

5635,98

2682,98

857,87

2016

5987,00

3135,45

770,84

2017

5697,58

3209,12

1212,25

2018

8503,10

4170,25

761,09

2019

8889,95

4745,66

574,69

2020

7897,01

4087,50

505,38

2021

10106,52

4364,92

254,99

2022

20 093,32

6 536,34

764,39

2023

10385,01

1650,14

311,87

 

Koszty gospodarki leśnej (wg przetargu na wykonanie prac leśnych wartości netto)

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2014 – 6 833 159,18 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2015 – 6 161 393,62 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2016 i 2017 – 14 295 297,16 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w latach 2018-2020 – 21 449 794,56 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2021 – 6 329 086,20 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2022 – 8 069 471,58 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2023- 12 548 929,84 zł

 

 

Tabela nr 7. Ogólna masa pozyskanego drewna w nadleśnictwie

Rok

Drewno iglaste [m3]

Drewno liściaste [m3]

stosowe

dłużycowe

stosowe

dłużycowe

2014

54 905,98

53 223,82

9 516,15

2 421,54

2015

48 295,40

43 546,42

9746,12

3 746,80

2016

42699,47

48081,92

8040,96

2321,96

2017

43101,07

56809,84

8054,10

2575,43

2018

43346,96

57722,83

7279,04

1869,01

2019

41811,19

57822,16

8714,83

2250,00

2020

38846,35

56335,85

5703,95

2111,49

2021

39782,55

55906,40

5080,81

1574,95

2022

40 232,67

58 072,22

4 370,24

1 324,05

2023

35184,89

54132,7

4544,73

1152,82

 

Tabela nr 8. Zestawienie pożarów w Nadleśnictwie Szczebra

Rok

Liczba

pożarów

Obręb

Oddział

Powierzchnia

[ha]

2015

1

Szczebra

167b

0,04

2018

2

Szczebra, Serwy I

174c, 201a

1,9

2019

9

Serwy, Szczebra,

Rozpuda

-

5,28

2020

2

Rozpuda , Serwy

38g, 211a

0,68

2021

2

Serwy

201b, 214c,d

2,39

2022

1

Rozpuda

70 o

0,01

2023

1

Rozpuda

93b

0,02

Razem

18

-

-

10,32

 

 

 

 

Powierzchnia obiektów małej retencji  – 0.109ha
W tym leśnictwo Lipki 0.082ha, leśnictwo Przewieź 0.027ha

 

Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej występujące
na gruntach nadleśnictwa Szczebra

Lp.

Nazwa siedliska

Kod

Pow. [ha]

1

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea

3140

0,93

2

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nymphaeion, Potamion

3150

25,55

3

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

3160

8,99

4

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis

3260

1,80

5

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion . płaty bogate florystycznie)

6230

3,86

5

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion

6410

0,34

6

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

6430

0,17

7

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6510

13,27

8

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

7140

6,33

9

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk
i mechowisk

7230

34,05

10

Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum)

9170

1122,40

11

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Pinetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)

91D0*

1156,03

12

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

91E0*

170,63

Razem

 

2544,35

 

 

*siedliska priorytetowe UE

 

W celu uzyskania informacji należy kontaktować się z Panem Łukaszem Czokajło – Specjalista ds. gospodarki leśnej Nadleśnictwa Szczebra tel. 087 641-96-65, e-mail: lukasz.czokajlo@bialystok.lasy.gov.pl