Wydawca treści Wydawca treści

monitoring stanu lasu

Zasada 8.5 FSC  „Uznając poufność informacji, gospodarz  lasu udostępnia opinii publicznej posumowanie wyników wskaźników monitorowania, z uwzględnieniem tych, ujętych w kryterium 8.2."

Zasada 8.2.1 a

Tabela nr 1. Dane ogólne.

Lp

Rodzaj danych.  

Obowiązujący PUL 2014-23

 Poprzedni
PUL

1

Powierzchnia ogólna nadleśnictwa w tym: 
Leśna

19790,50

19244,34

19768.88

19202.59

2

Powierzchnia lasów nadzorowanych innych własności          ha

0,0

0.0

3

Średni zapas masy na 1 ha powierzchni leśnej*                m3/ha      

323

320

4

Bieżacy przyrost masy drzewnej  dla n-ctwa  m3/1 ha

7,27

8,12

5

Średni wiek drzewostanów  dla n-ctwa*                                lata

72

68

6

Średnia intensywność czyszczeń późnych na 1 ha wykonanego zabiegu m3/ha

14,85

2014 rok

3.56

7

Średnia intensywność wykonanych zabiegów trzebieżowych* na  1 ha wykonanego zabiegu. Trzebieży  wczesnych i trzebieży  późnych m3/ha

38,75 (TWP+TPP)

2015 rok

25.72

37.19

8

Średnio roczne pozyskanie drewna  w m3 na 1 ha powierzchni

 44,87

2014 rok

53.64

9

Średnio roczna powierzchnia odnowionych gruntów ( ha)

89,87

2014 rok

166

10

Powierzchnia gruntów zalesionych

0

0

  • wielkości planowane

Tabela nr 2 Układ siedlisk (%)

 

Bb

BMb

BMśw

Bw

BMw

Bśw

LMśw

LMw

LMb

Lśw

Lw

Ol

OlJ

Obowiązujący PUL 2014-23

  1,05

    2,45

   44,39

  0,05

   1,34

21,32

    7,86

1,06

   4,04

11,70

0,86

3,76

0,12

Poprzedni PUL

1,1

2,5

43,8

0,1

1,2

21,9

7,6

1,2

4,3

11,1

1,0

4,1

0,1

                     

 

 

Tabela nr 3 Udział  gatunkowy (%).

 

                           So

               Św

   Db

    Brz

    Ol

  Md

    Js

  Gb

    Tp

   Os

  Lp

Obowiązujący PUL 2014-23

    73,30

11,47

7,05

    2,47

3,82

0,30

0,02

0,32

-

0,02

0,06

Poprzedni PUL

72,45

11,83

5,90

4,19

5,44

0,06

0,02

0,07

-

0,03

0,01

Zasada 8.2.1 b

Tabela 4. Pozyskanie produktów niedrzewnych.

 

Pozyskane nasiona

Średnio

rocznie

 w kg       

Pozyskanie

szyszek kg

śr. rocznie

Produkcja sadzonek w tys. szt.

głównych gatunków lasotwórczych   średnio rocznie .

Sprzedaż

choinek szt. średnio rocznie

 

So

Św

Db

Js

Lp

Brz

 

So

Św

 

PUL 2004-2013

1039

1571

1346

851

519

171

15

9

25

150

 

PUL 2014-2023

1200

1000

450

131

132

116

 

23

100

150

 

Tabela 5.  Pozyskanie zwierzyny.

Rok

Obwody wydzierżawione

Ośrodki Hodowli Zwierzyny

 

Szt.

Pow.

Ha

Sarna Stan / pozyk

Jeleń Stan / Pozysk

Dzik Stan / pozysk

Bażant Stan / pozysk

Pow.

Ha

Sarna Stan / pozysk

Jeleń Stan / pozysk

Dzik Stan / pozysk

Bażant Stan / pozysk

2014

3

19 171

178/32

41/5

100/129

0/0

24 152

172/18

384/55

100/216

0/0

2015

3

19 171

160/31

40/7

70/128

200/75

24 152

193/25

310/46

50/126

0/0

2016

3

19171

160/32

40/7

132/129

0/0

24152

190/22

310/54

65/144

0/0

2017

3

19171

173/34

34/7

53/90

0/0

24152

192/29

326/59

61/73

0/0

2018

3

19171

169/31

40/8

17/32

0/0

24152

178/17

306/53

21/42

0/0

2019

3

19171

171/34

44/9

17/23

0/0

24152

189/36

318/56

22/28

0/0

2020

3

19171

178/39

48/10

13/15

0/0

24152

189/18

338/63

10/12

0/0

 

Tabela nr 6.  Masa drewna pozyskanego w zabiegach sanitarnych.(posusz, wywroty, złomy).

Rok

Posusz

Świerkowy

w m3

Posusz

Sosnowy

 w m3

Posusz

Liściasty

 w m3

2014

6428,17

2882,82

1229,79

2015

5635,98

2682,98

857,87

2016

5987,00

3135,45

770,84

2017

5697,58

3209,12

1212,25

2018

8503,10

4170,25

761,09

2019

8889,95

4745,66

574,69

2020

7897,01

4087,50

505,38

Zasada 8.2.1 e

Koszty gospodarki leśnej (wg przetargu na wykonanie prac leśnych wartości netto)

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2014 – 6 833 159,18 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2015 – 6 161 393,62 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2016 i 2017 – 14 295 297,16 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w latach 2018-2020 – 21 449 794,56 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2021 – 6 329 086,20 zł

 

Tabela 7  Ogólna masa pozyskanego drewna w nadleśnictwie 

Rok

Drewno iglaste m3

  Drewno liściaste w m3

stosowe

Dłużycowe

stosowe

dłużycowe

2014

54 905,98

53 223,82

9 516,15

2 421,54

2015

48 295,40

43 546,42

9746,12

3 746,80

2016

42699,47

48081,92

8040,96

2321,96

2017

43101,07

56809,84

8054,10

2575,43

2018

43346,96

57722,83

7279,04

1869,01

2019

41811,19

57822,16

8714,83

2250,00

2020

38846,35

56335,85

5703,95

2111,49

 

Zestawienie pożarów w Nadleśnictwie Szczebra

Rok

Liczba

pożarów

Obręb

Oddział

Powierzchnia

[ha]

2004

3

Serwy I

25d

1,50

242i

0,15

242j

0,01

2005

2

Szczebra

214f,200h

0,70

Serwy I

158a

0,03

2006

2

Serwy I

118a

0,05

95c

0,01

2009

1

Szczebra

148c

0,08

2019

9

Serwy, Szczebra,

Rozpuda

-

5,10

2020

        2

Rozpuda , Serwy

38g, 211a

0,66

Razem

19

-

-

8,29

 

 

Zasada 8.2.1 d

Powierzchnia obiektów małej retencji  – 0.109ha
W tym leśnictwo Lipki 0.082ha, leśnictwo Przewieź 0.027ha

 

Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej występujące
na gruntach nadleśnictwa Szczebra

Lp.

Nazwa siedliska

Kod

Pow. [ha]

1

2

3

4

1

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea

3140

0,93

2

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nymphaeion, Potamion

3150

25,55

3

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

3160

8,99

4

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis

3260

1,80

5

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion . płaty bogate florystycznie)

6230

3,86

5

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion

6410

0,34

6

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

6430

0,17

7

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6510

13,27

8

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

7140

6,33

9

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk
i mechowisk

7230

34,05

10

Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum)

9170

1122,40

11

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Pinetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)

91D0*

1156,03

12

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

91E0*

170,63

Razem

 

2544,35

 

 

*siedliska priorytetowe UE

W celu uzyskania informacji należy kontaktować się z Panem Marcinem Stasiukiewicz – Specjalista ds. gospodarki leśnej Nadleśnictwa Szczebra tel. 087 641-96-65, e-mail: marcin.stasiukiewicz@bialystok.lasy.gov.pl