Wydawca treści Wydawca treści

certyfikacja

Nadleśnictwo Szczebra informuje, że otrzymało certyfikat FSC o numerze SGSCH-FM/COC-008962, kod licencji FSC®C168369. Certyfikat, który aktualnie posiadamy zostały wydany przez firmę SGS i obowiązuje od 23/11/2022 do 10/08/2026.

Nadleśnictwo Szczebra objęte jest certyfikatem PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1 obowiązującym od 14.11.2020r do 13.11.2023r.

Forest Stewardship Council® A.C. (FSC®C168369) – to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. FSC powstało w 1993 roku. FSC-Polska powołano 16 czerwca 2001 roku w Sękocinie k. Warszawy uchwałą trzech członków Założycieli (Liga Ochrony Przyrody, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych, Polski Klub Ekologiczny). Certyfikacja FSC jest oceną zgodności postępowania podmiotu certyfikacji (właścicieli i  zarządców lasów, firm przetwórstwa drzewnego, handlowców, papierni, drukarni itd) z zapisami odpowiednich standardów systemu FSC. Ocena dokonywana jest przez  niezależnie działające jednostki certyfikujące – posiadające akredytację organizacji FSC. Certyfikat nadawany jest na 5 lat, w czasie których przynajmniej corocznie jednostka certyfikująca sprawdza zgodność postępowania certyfikowanego ze standardami systemu FSC. Certyfikat gospodarki leśnej FSC FM (Forest Management) przeznaczony jest dla właścicieli i zarządców obszarów leśnych i jest gwarancją, że las certyfikowany zarządzany jest według zasad prawidłowej gospodarki leśnej.
Oznacza to, że w lasach z certyfikatem FSC między innymi:
•    unika się stosowania pestycydów
•    zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu
•    ochrania się rzadkie gatunki fauny i flory
•    dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych
•    nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie
•    chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych.

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku, której głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywaną przez jednostki niezależne. W Polsce prace nad stworzeniem krajowych struktur, jeszcze w ramach Paneuropejskiego Systemu Certyfikacji Leśnej, podjęto w 2003 r. W skład polskiej grupy inicjatywnej wchodziło 35 podmiotów oraz organizacji działających w obszarze leśnictwa i przemysłu drzewnego. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska. Od listopada 2003 roku Rada PEFC Polska, która działała w ramach struktur Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) stała się członkiem PEFC Council. W marcu 2008 roku polskie krajowe standardy PEFC zostały uznane na forum międzynarodowym, a oficjalna ich akredytacja nastąpiła w październiku 2008 r. w Canberrze w Australii. W 2009 roku nastąpiło przeniesienie członkowstwa w PEFC Council z SITLiD do IBL ( Instytut Badawczy Leśnictwa ), co zostało zatwierdzone decyzją Walnego Zgromadzenia PEFC Council w Paryżu, w dniu 13 listopada 2009 roku.
Proces certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC w RDLP Białystok rozpoczął się w lipcu 2011 roku, który objął wszystkie 31 nadleśnictw. Pierwszy audyt przeprowadzony został przez Urząd Dozoru Technicznego w październiku 2011 roku, który zakończył  się rekomendacją do udzielenia certyfikatu PEFC. W dniach 07-10.10.2014 firma SGS Polska Sp. z o.o przeprowadziła kolejny audyt. Obecnie certyfikacji dokonał Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat PEFC ważny jest do 13/11/2023.

Od 17 kwietnia 2018 roku nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka zostały wycofane z zakresu certfikatu PEFC w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nr C-441/17 z dnia 17 kwietnia 2018 roku.