Wydawca treści Wydawca treści

lasy HCVF i wyłączone z użytkowania

Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasad gospodarowania w nich w Nadleśnictwie Szczebra

1. Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: Hihg Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006r autorstwa: Związku stowarzyszeń „Grupa robocza FSC – Polska".


2. Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz pisma wysłane do różnych partnerów zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresie (I konsultacje od 19.11.2008r do 31.01.2009r, II konsultacje od 21.09.2009 do 20.10.2009r, III konsultacje od 06.07.2017 do 07.08.2017r).


3. Dodatkowe informacje na temat lasów HCVF można uzyskać u spec. SL ds. gospodarki leśnej Marcina Stasiukiewicza w godzinach od 7.30 do 15.30 w dniach roboczych. W opisie planowanych działań gospodarczych używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione w na stronie http://www.encyklopedialesna.pl/.

Ogólne zasady gospodarowania w lasach HCVF na terenie Nadleśnictwa Szczebra:
 

 Ogólne zasady gospodarowania w lasach HCVF

na terenie Nadleśnictwa Szczebra:

( aktualizacja PUL 2014-2023 )

 

HCVF 1Lasy posiadające globalne , regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych.

HCVF 1.1 – Obszary chronione w rezerwatach.

Tereny te wyłączone są z użytkowania. Łączna powierzchnia rezerwatów 599,60 ha. W sytuacjach kiedy jest potrzeba prace są wykonywane na podstawie decyzji wydawanych przez sprawującego nadzór nad rezerwatem, każdorazowo w stosunku do zaistniałego zdarzenia.

HCVF 1.2 – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

Do kategorii tej zaliczono strefy ptaków. Wyznaczono 158,83 ha. Informacje o ich lokalizacji są poufne.

W strefie ochrony ścisłej wokół gniazd nie prowadzi się żadnych zabiegów gospodarczych; w strefie ochrony częściowej tylko w terminie określonym w decyzji powołującej strefę; wszelkie odstępstwa od tych zasad wymagają uzgodnienia z RDOŚ.

W przypadkach stwierdzonych stanowisk zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, nie wymagających tworzenia stref ochronnych, prace gospodarcze wykonywane są wg wskazań PUL. Przy planowaniu zabiegów wykorzystuje się wytyczne zawarte w,, Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000- poradnik metodyczny W – w a  2004r".

HCVF 2Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie , w skali krajowej , makroregionalnej lub globalnej.

HCVF 2.1  - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie.

W Nadleśnictwie objęto tą kategorią kompleks leśny o powierzchni 16540,53 ha należący do obszaru Natura 2000 (PLB200002; PLH 200005). Wszystkie zabiegi związane z pozyskaniem drewna ( w tym również cięcia sanitarne – przygodne) są realizowane zgodnie z PUL. Przy planowaniu i wykonywaniu zabiegów uwzględnia się  wytyczne zawarte w ,, Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – poradnik metodyczny W- wa 2004r.

HCVF 3Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy.

HCVF 3.1 - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej.

Do tej kategorii zaliczono typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory uznane za siedliska priorytetowe takie jak: bory i lasy bagienne o powierzchni: 785.73 ha.

Lasy te w większości włączono do grupy nieobjętych gospodarowaniem. W przypadku jeśli nie są objęte ustawowymi formami ochrony przyrody, w praktyce pozostają bez ingerencji, chyba że wystąpią szczególne potrzeby przyrodnicze przy uwzględnieniu wytycznych zawartych w „Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – poradnik metodyczny W – wa 2004r".

HCVF 3.2 -Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europylecz w Polsce pospolitsze.

Wyznaczono 1355,64 ha, na których  gospodarujemy zgodnie z PUL. Przy planowaniu i wykonywaniu zabiegów uwzględnia się wytyczne zawarte w „Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – poradnik metodyczny W- wa 2004r."  Zaliczono tu siedliska 9170 – Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny oraz Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

HCVF 4Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych.

HCVF 4.1 – Lasy wodochronne.

Wyznaczono 3940,87 ha. Wszelkie prace prowadzone będą  zgodnie z  PUL oraz  z Zasadami Hodowli Lasu  mającymi na celu czynną ochronę siedlisk, która ma istotny wpływ na retencjonowanie i opóźnianie odpływu i odparowywania wody.

HCVF 4.2 – Lasy glebochronne.

Wyznaczono 108,71 ha. Wszelkie prace prowadzone będą zgodnie z PUL oraz z  Zasadami Hodowli Lasu mającymi na celu  zachowanie szaty leśnej i wytworzenie dolnego piętra lub podszytu. Wszystkie cięcia ( pielęgnacyjne, sanitarne i odnowieniowe) , będą prowadzone w sposób umiarkowany.

HCVF 6Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

Lasy tej kategorii ( 591,06 ha ) wyznaczono na podstawie wstępnych wyników konsultacji społecznych. Zaliczono do tej kategorii: miejsce walk po obu stronach rzeki Blizna.

Zagospodarowanie prowadzone będzie z uwzględnieniem opinii lokalnej społeczności. Wycinka drzew wykonywana ( bez uzgodnienia i konsultacji) wyłącznie w przypadku zagrożenia życia użytkowników tych obiektów lub zagrożenia obiektów kulturowych, konieczności wykonania cięć sanitarnych.