Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Zasoby Nadleśnictwa Szczebra

Głównym celem prowadzonej przez Nadleśnictwo Szczebra wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, jest zapewnienie trwałości lasu oraz zwiększenie zasobów leśnych.
Zasoby leśne będące w gospodarowaniu naszego nadleśnictwa na przełomie ostatnich 30 lat uległy znacznemu powiększeniu oraz polepszeniu ich stanu jako całości. Świadczy o tym wzrastający z rewizji na rewizję zapas na powierzchni leśnej, który od roku 1984 wzrósł o 2 008 457 m3 i na dzień 01.01.2014 roku wynosi 6 032 123 m3. Przeciętna zasobność na 1 ha (powierzchni leśnej zalesionej i niezalesionej) wynosi 319 m3.

Pomimo obniżenia średniego wieku rębności ze 116 na 115 lat, przeciętny wiek drzewostanów wzrósł przez ostatnie dziesięć lat z 68 na 72 lata. Spadł natomiast wskaźnik dotyczący spodziewanego bieżącego przyrostu drzewostanów na 1 ha z 7,71 m3 na 7,27 m3, gdzie główną przyczyną jest mniejszy przyrost w drzewostanach starszych.

W dalszej perspektywie będziemy dążyć do etatu użytkowania zgodnego z pożądanym kierunkiem rozwoju zasobów drzewnych w lasach wielofunkcyjnych naszego nadleśnictwa.