Wydawca treści Wydawca treści

użytkowanie

W ramach 10-cio letniego Planu Urządzania Lasu na lata 2014-2023 roku na zlecenie Nadleśnictwa Szczebra Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej sporządziło plan użytkowania lasu, w którym zawarto etaty użytkowania rębnego oraz przedrębnego.

Użytkowanie główne w Nadleśnictwie Szczebra realizowane będzie na powierzchni 15426,94 ha, co stanowi 82,61 % powierzchni leśnej, w tym użytkowanie rębne na powierzchni 1907,52 ha oraz użytkowanie przedrębne na powierzchni 13519,42 ha.

Planowany łączny etat użytkowania (1062021,00m3) stanowi 99,02 % spodziewanego przyrostu miąższości w okresie 10 lat w nadleśnictwie i jest on o 3,87 % wyższy od wykonania pozyskania w ubiegłym dziesięcioleciu.

Przebudowa drzewostanów przebiegać będzie zasadniczo z zastosowaniem rębni Ib (rębnia zupełna pasowa), której sposób gospodarowania obejmie 65,22 % powierzchni manipulacyjnej wszystkich zaplanowanych rębni. Na pozostałej części d-stanów rębnych, rosnących na siedlisku BMśw, w wieku przekraczającym 150 lat, obejmie w przeważającej części gospodarowanie rębnią gniazdową (IIIa, IIIb). W drzewostanach świerkowych, zlokalizowanych w obrębie Serwy I zaplanowano rębnię zupełną (Ia). W pojedynczych przypadkach, ze względu na charakter siedliska oraz stan d-stanu, planuje się zastosowanie rębni częściowej wielko powierzchniowej (IIa) oraz rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej (IVd). Łączny etat miąższościowy wynosi 541021,00 m3 grubizny.

W ramach użytkowania przedrębnego zaprojektowano zabiegi CP-P na powierzchni 316,22 ha (czyszczeń późnych), TW (trzebieży wczesnej) oraz TP (trzebieży późnej) na łącznej powierzchni 13203,20 ha z których zaplanowano pozyskać 521000,00 m3 grubizny.

Wszelkie zabiegi gospodarcze z zakresu pozyskania drzewa nie zostały zaplanowane w rezerwatach przyrody, w strefach ochrony całorocznej ostoi zwierząt podlegających ochronie gatunkowej. Wyłączono z użytkowania także drzewostany na siedliskach bagiennych i łęgowych.