Wydawca treści Wydawca treści

obiekty edukacyje

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe, wynikającym z założeń „Polityki leśnej państwa” i przyjętych „Kierunków rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych”. Skuteczna działalność edukacyjna to trudna i wymagająca dziedzina aktywności zawodowej leśników. Ma charakter promocji lasów i racjonalnej gospodarki leśnej. Umożliwia podnoszenie świadomości leśnej społeczeństwa, pozwala na zdobywanie praktycznych umiejętności i poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami.

Obiekty edukacji leśnej Nadleśnictwa Szczebra:

„Jezioro Kalejty" w Przewięzi
Leśna Ścieżka Dydaktyczna „Kalejty" w Przewięzi k/Augustowa
Tematyka ścieżki: przebiega nad trzema jeziorami, zwiedzający poznają strukturę lasu, panujące w nim zależności, wielofunkcyjność lasu, wybrane zagadnienia z ochrony, użytkowania i hodowli lasu.
Data uruchomienia: 1 czerwca 1998 r., gruntowny remont w 2007 roku
Finansowanie: Koszty poniosło nadleśnictwo
Długość: ok. 3300m
Orientacyjny czas zwiedzania: 2,5 godz.
Wyposażenie: tablice, ławki, elementy sprzętu z ochrony lasu (pułapki), urządzenia gospodarki łowieckiej.
Przebieg: Ścieżka umiejscowiona w miejscu bardzo atrakcyjnym turystycznie, przebiega nad jeziorami Białe i Kalejty, przez rezerwat „Kalejty". Początek i koniec osada leśna nad jez. Białe.
 

„Ostry Róg" między jeziorami Białe i Kalejty
Leśna Ścieżka Dydaktyczna „Ostry Róg" między jeziorami Białe i Kalejty.
Tematyka ścieżki: przebiega nad dwoma jeziorami, zwiedzający poznają strukturę lasu, panujące w nim zależności, wielofunkcyjność lasu, wybrane zagadnienia z ochrony, użytkowania i hodowli lasu.
Data uruchomienia: 2004 rok
Finansowanie: Koszty poniosło nadleśnictwo
Długość: ok. 1000m
Orientacyjny czas zwiedzania: 1 godz.    
Wyposażenie: tablice, pomost, remiza.
Przebieg: Ścieżka umiejscowiona w miejscu bardzo atrakcyjnym turystycznie, między osiedlem domków kempingowych „Ostry Róg" a jez. Kalejty.
 

„Jezioro Serwy" nad jeziorem Serwy
Leśna Ścieżka dydaktyczna „Serwy" we wsi Serwy
Tematyka ścieżki: przebiega nad jeziorem Serwy, zwiedzający poznają strukturę lasu, panujące w nim zależności, wielofunkcyjność lasu, wybrane zagadnienia z ochrony, użytkowania i hodowli lasu.
Data uruchomienia: 14 czerwca 2002 r, gruntownie przebudowana w 2011 roku.
Finansowanie: środki Nadleśnictwa Szczebra
Długość: ok. 1900m.
Orientacyjny czas zwiedzania ok. 1,5 godz.
Wyposażenie: tablice, elementy sprzętu z ochrony lasu (pułapki), urządzenia gospodarki łowieckiej.
Przebieg: Początek w drzewostanie nieopodal drogi , brzegiem jeziora Serwy, lasem z powrotem do szosy Serwy – Płaska
 

"Kurianki" Punkt edukacyjny
Punkt edukacyjny zlokalizowany przy szkółce leśnej w Kuriankach w leśnictwie Młynisko.
Punkt ten zlokalizowany jest w leśnictwie Młynisko. Obok domku socjalnego znajduje się zadaszona wiata z ławami i stołami oraz miejscem na ognisko. Można tam organizować zajęcia edukacyjne i spotkanie przy ognisku.
Sąsiedztwo zbiornika wodnego i ciekawych fragmentów lasu umożliwia przeprowadzanie zajęć wg różnych, ciekawych scenariuszy. Miejsce to może być także wykorzystywane do organizowania przy ognisku zakończenia zajęć przeprowadzanych na szkółce.
Tablice pokazują różnorodność zwierząt, roślin oraz grzybów. Obok stoi mapa szkółek leśnych.

Zasady korzystania ze ścieżek edukacyjnych w Nadleśnictwie Szczebra

 1. Korzystanie ze ścieżki odbywa się na własną odpowiedzialność.
 2. W czasie burz i silnych wiatrów obowiązuje zakaz wstępu na ścieżkę a odwiedzający ścieżkę powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić ścieżkę edukacyjną.
 3. Nadleśnictwo nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie, żmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami.
 4. Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz wszelkie dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury prosimy niezwłocznie zgłaszać w biurze Nadleśnictwa Szczebra pod nr tel.: 87 641 96 65.
 5. Psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy.
 6. W przypadku grup zorganizowanych, osoba odpowiedzialna za grupę (organizator wycieczki) przebywa z uczestnikami cały czas, zobowiązana jest zapoznać uczestników z regulaminem, ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, w szczególności :
 1. za  zapoznanie  uczestników  z  zagrożeniami      (alergie,  ukąszenia)  oraz rozpoznaniem czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach;
 2. za zapewnienie aby użytkownicy posiadali odpowiednią odzież, obuwie do korzystania z obiektu;
 3. zapewnia siły i środki do udzielania pierwszej pomocy;
 4. odpowiada za pozostawienie porządku po zwiedzaniu.
 1. Opiekunowie grup zorganizowanych dzieci, młodzieży i osób dorosłych są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych.
 2. Dzieci mogą przebywać na terenie ścieżki wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 3. Za wszelkie uszkodzenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 4. W trakcie pobytu na ścieżce, w momencie dużej wilgotności powietrza, opadów deszczu bądź śniegu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ elementy o konstrukcji drewnianej mogą być śliskie.
 5. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia - spowodowane nie przestrzeganiem zarówno regulaminu obiektu, jak i ogólnych zasad BHP

Zezwala się na:

 1. Pieszy ruch zwiedzających po wyznaczonych ścieżkach w sposób nie powodujący zniszczenia lub uszkodzenia drzew, krzewów oraz innych roślin. Zejście ze ścieżki odbywa się na własną odpowiedzialność.
 2. Nieodpłatne fotografowanie dla celów prywatnych i komercyjnych.
 3. Zbieranie na własne potrzeby opadłych: liści, owoców, nasion, szyszek, pędów i innych części roślin ze ścieżek. Jednocześnie nadleśnictwo informuje, że zbieranie powyższych odbywa się na własną odpowiedzialność oraz zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie  przyrody. Należy mieć świadomość, że niektóre rośliny mają właściwości trujące.

Zabrania się:

 1. Niszczenia drzew, krzewów oraz innych roślin.
 2. Niszczenia terenu, palenia ognisk w miejscach do tego nie przewidzianych.
 3. Niszczenia elementów małej architektury, ogrodzeń, przewracania, przenoszenia ławek, przestawiania koszy, etykiet oraz wszelkich innych urządzeń i sprzętów.
 4. Wprowadzania zmian w oznakowaniu roślin i kierunków trasy.
 5. Zakłócania spokoju.
 6. Jazdy pojazdami mechanicznymi i konnymi.
 7. Chwytania i straszenia zwierząt, niszczenia budek lęgowych.
 8. Kąpania się, łowienia ryb.
 9. Jazdy rowerem w miejscach do tego nie przeznaczonych: kładka, pomost.
 10. Zaśmiecania terenu.
 11. Rozstawianie namiotów, przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych.