Wydawca treści Wydawca treści

łowiectwo

Gospodarka łowiecka prowadzona w Lasach Państwowych stanowi integralną część gospodarki leśnej.

Malownicze tereny łowieckie Nadleśnictwa Szczebra stanowią część rejonu hodowlanego Puszczy Augustowskiej. Nadleśnictwo zarządza 3 obwodami łowieckimi wyłączonymi i prowadzi nadzór nad 3 obwodami dzierżawionymi przez koła łowieckie. Obwody polne, o łącznej powierzchni 19 171 ha, wydzierżawione są kołom łowieckim:
•    „Hańcza" Suwałki – obwód nr 35,
•    „Ryś" Suwałki – obwód nr 29,
•    „Serwy" Augustów – obwód nr 41

Pozostałą część stanowi Ośrodek Hodowli zwierzyny Nadleśnictwa Szczebra. OHZ został powołany pismem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu
19 grudnia 1994 roku. Podzielony jest na trzy obwody łowieckie: nr 38 o łącznej powierzchni
7 234 ha (w tym grunty leśne – 5 596 ha), nr 39 o powierzchni 7 988 ha (w tym grunty leśne –
6 619 ha). oraz nr 40 o powierzchni 8 930 ha (w tym grunty leśne – 4 796 ha). Gospodarka łowiecka w Ośrodku Hodowli Zwierzyny prowadzona jest obecnie w oparciu o „Wieloletni łowiecki plan hodowlany" na lata 2007-2017.

Wzorcowo prowadzona gospodarka łowiecka we wszystkich obwodach pozwala na posiadanie bogatych zwierzostanów, a zwłaszcza silną populację jelenia „Mazurskiego", cenionego przez myśliwych ze względu na dużą masę ciała i wyjątkowo okazałe poroże. Spotkania ze zwierzyną nie należą do rzadkości, gdyż sposób gospodarowania populacjami przyjęty dla naszego Rejonu Hodowlanego Puszczy Augustowskiej jest konsekwentnie realizowany i egzekwowany, aby zapewnić jak najlepszy stan populacji przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego.
 
Na terenie obwodów OHZ Nadleśnictwa Szczebra polujemy zarówno na zwierzynę grubą, jak i drobną. Znaczne ilości jeleni, saren oraz dzików przyciągają myśliwych z całej Europy, i nie tylko. Wg sporządzonej inwentaryzacji szacunkowa liczebność zwierzyny wyniosła w marcu 2013 roku 480 szt. jeleni, 450 szt. sarny, 260 szt. dzików i 235 szt. lisów. Natomiast średnioroczne pozyskanie w sezonie łowieckim wynosi 96 szt. jeleni, 91 szt. saren, 260 szt. dzików oraz 190 szt. lisów. Racjonalna gospodarka łowiecka powoduje, że stan liczebny zwierzyny łownej utrzymuje się na stałym poziomie.

Prowadzeniu gospodarki łowieckiej sprzyja infrastruktura. Na terenie OHZ zlokalizowane są 217 ambon, 487 ambon zwyżek, 56 paśników i 313 lizawek. Na potrzeby łowieckie zagospodarowano również ponad 50 ha gruntów służących jako poletka łowieckie oraz rozmieszczono ponad 3 km pasów zaporowych, mających na celu utrzymanie zwierzyny w lesie.