Wydawca treści Wydawca treści

łowiectwo

Gospodarka łowiecka prowadzona w Lasach Państwowych stanowi integralną część gospodarki leśnej.

Malownicze tereny łowieckie Nadleśnictwa Szczebra stanowią część rejonu hodowlanego Puszczy Augustowskiej. Nadleśnictwo zarządza 3 obwodami łowieckimi wyłączonymi i prowadzi nadzór nad 3 obwodami dzierżawionymi przez koła łowieckie. Obwody polne, o łącznej powierzchni 19 171 ha, wydzierżawione są kołom łowieckim:

•„Hańcza" Suwałki – obwód nr 35,

•„Ryś" Suwałki – obwód nr 29,

•„Serwy" Augustów – obwód nr 41

Pozostałą część stanowi Ośrodek Hodowli zwierzyny Nadleśnictwa Szczebra. OHZ został powołany pismem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa w dniu 19 grudnia 1994 roku. Podzielony jest na trzy obwody łowieckie: nr 38 o łącznej powierzchni 7 234 ha (w tym grunty leśne – 5 596 ha), nr 39 o powierzchni 7 988 ha (w tym grunty leśne – 6 619 ha). oraz nr 40 o powierzchni 8 930 ha (w tym grunty leśne – 4 796 ha). Gospodarka łowiecka w Ośrodku Hodowli Zwierzyny prowadzona jest obecnie w oparciu o „Wieloletni łowiecki plan hodowlany" na lata
2017-2027.

Na terenie obwodów OHZ Nadleśnictwa Szczebra polujemy zarówno na zwierzynę grubą, jak i drobną.  Wg sporządzonej inwentaryzacji szacunkowa liczebność zwierzyny wyniosła w marcu 2020 roku 338 szt. jeleni, 189 szt. sarny i 10 szt. dzików. Natomiast średnioroczne pozyskanie w sezonie łowieckim wynosi 63 szt. jeleni, 18 szt. saren, oraz minimum 12 szt. dzików. Racjonalna gospodarka łowiecka powoduje, że stan liczebny zwierzyny łownej dostosowany jest do pojemności łowiska.

Prowadzeniu gospodarki łowieckiej OHZ sprzyja bogata infrastruktura łowiecka, zwłaszcza ponad 150 szt. ambon, około 300 ambon zwyżek, kilkanaście paśników i ponad 300 lizawek. Na potrzeby łowieckie zagospodarowano również ponad 50 ha gruntów służących jako poletka łowieckie oraz rozmieszczono ponad 3 km pasów zaporowych, mających na celu utrzymanie zwierzyny w lesie i ograniczenie szkód w polach uprawnych.