Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z obiektów turystycznych i edukacyjnych i pokoi gościnnych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH NADLEŚNICTWA SZCZEBRA

 

 1. Korzystanie z lasu i urządzeń turystycznych odbywa się na własną odpowiedzialność.
 2. W czasie burz i silnych wiatrów obowiązuje zakaz wstępu na ścieżki edukacyjne i korzystanie z urządzeń turystycznych a odwiedzający ścieżkę powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić ścieżkę edukacyjną. Zaleca się także pilne opuszczenie lasu!
 3. Nadleśnictwo nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie, żmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami.
 4. Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz wszelkie dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury prosimy niezwłocznie zgłaszać w biurze Nadleśnictwa Szczebra pod nr tel.: 87 641 96 65.
 5. Psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy.
 6. W przypadku grup zorganizowanych, osoba odpowiedzialna za grupę (organizator wycieczki) przebywa z uczestnikami cały czas, zobowiązana jest zapoznać uczestników z regulaminem, ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, w szczególności :
 1. za  zapoznanie  uczestników  z  zagrożeniami (alergie,  ukąszenia)  oraz rozpoznaniem czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zabawie i zajęciach;
 2. za zapewnienie aby użytkownicy posiadali odpowiednią odzież, obuwie do korzystania z obiektu;
 3. zapewnia siły i środki do udzielania pierwszej pomocy;
 4. odpowiada za pozostawienie porządku po zwiedzaniu.
 1. Opiekunowie grup zorganizowanych dzieci, młodzieży i osób dorosłych są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych.
 2. Dzieci mogą przebywać w lesie wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 3. Za wszelkie uszkodzenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 4. W trakcie pobytu na ścieżce, w momencie dużej wilgotności powietrza, opadów deszczu bądź śniegu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ elementy o konstrukcji drewnianej mogą być śliskie.
 5. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia - spowodowane nie przestrzeganiem zarówno regulaminu obiektu, jak i ogólnych zasad BHP

Zezwala się na:

 1. Pieszy ruch zwiedzających po wyznaczonych ścieżkach i szlakach w sposób nie powodujący zniszczenia lub uszkodzenia drzew, krzewów oraz innych roślin. Zejście ze ścieżki czy też szlaku odbywa się na własną odpowiedzialność.
 2. Nieodpłatne fotografowanie dla celów prywatnych i komercyjnych.
 3. Zbieranie na własne potrzeby opadłych: liści, owoców, nasion, szyszek, pędów i innych części roślin ze ścieżek. Jednocześnie nadleśnictwo informuje, że zbieranie powyższych odbywa się na własną odpowiedzialność oraz zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie  przyrody. Należy mieć świadomość, że niektóre rośliny mają właściwości trujące.

Zabrania się:

 1. Niszczenia drzew, krzewów oraz innych roślin.
 2. Niszczenia terenu, palenia ognisk w miejscach do tego nie przewidzianych.
 3. Niszczenia elementów małej architektury, ogrodzeń, przewracania, przenoszenia ławek, przestawiania koszy, etykiet oraz wszelkich innych urządzeń i sprzętów.
 4. Wprowadzania zmian w oznakowaniu roślin i kierunków trasy.
 5. Zakłócania spokoju.
 6. Jazdy pojazdami mechanicznymi i konnymi.
 7. Chwytania i straszenia zwierząt, niszczenia budek lęgowych.
 8. Kąpania się, łowienia ryb.
 9. Jazdy rowerem w miejscach do tego nie przeznaczonych: kładka, pomost.
 10. Zaśmiecania terenu.
 11. Rozstawianie namiotów, przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych.

 

 

REGULAMIN   KORZYSTANIA    Z   POKOI   GOŚCINNYCH W  NADLEŚNICTWIE  SZCZEBRA

 

Regulamin określa sposób użytkowania pokoju gościnnego oraz opłatza korzystanie z pokoju gościnnego.

 1. Doba rozpoczyna się o godzinie  13:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu i wpłacana z góry w kasie Nadleśnictwa w godzinach jej otwarcia lub przelewem na konto Nadleśnictwa przed wynajmem pokoju.
 3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie,  z przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność  nie podlega zwrotowi.
 1. Ze względu na komfort Państwa oraz przyszłych Gości w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie jest dozwolone na zewnątrz budynku.
 2. Prosimy o nie wprowadzanie na teren pokoi gościnnych i posesji żadnych zwierząt, chyba, że uzgodniono inaczej podczas rezerwacji.
 3. W momencie, gdy otrzymujecie Państwo od nas klucz do pokoju, stajecie się gospodarzami tego pokoju. Prosimy o zachowanie porządku i czystości zarówno w pokoju i łazience jak i w oddanej do Państwa dyspozycji kuchni.
 4. Prosimy o zachowanie ciszy od 22:00 do 6:00 rano. Zachowanie osób przebywających  w pokojach nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
 5. Za wszelkie szkody i braki powstałe z winy osoby zakwaterowanej w pokojach gościnnych lub z winy osób jej towarzyszących odpowiada osoba zakwaterowana w pokoju gościnnym.

      Ponosi ona również odpowiedzialność materialną za powstałe szkody.

 1. Osoba zakwaterowana zobowiązana jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,  do zachowania czystości i porządku, właściwego użytkowania urządzeń sanitarnych  i kanalizacyjnych oraz  do powiadomienia sekretarza nadleśnictwa o wszystkich awariach w użytkowanym pokoju jak również  o naturalnym zużyciu znajdujących się w nich urządzeń.
 2. Każdorazowo  opuszczając pokój należy pamiętać o zamknięciu okien i wyłączeniu urządzeń AGD i RTV.
 3. Osoba korzystająca z pokoju gościnnego nie może przyjmować na nocleg osób trzecich.
 4. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz rzeczy wartościowe bądź pieniądze, pozostawione przez Gościa w pokoju.

 

Numery telefonów:

- Pogotowie Ratunkowe    112 lub 999

- Straż Pożarna                  112 lub 998

- Policja                             112 lub 997

- Nadleśnictwo Szczebra  89 641 96 65

 

 

Regulamin korzystania z miejsc do palenia ognisk na terenie Nadleśnictwa Szczebra (wykaz miejsc poniżej)

 

 1. Zarządzającym miejscem do palenia ogniska jest Nadleśnictwo Szczebra z siedzibą w Szczebra 58, 16-304 Nowinka.
 2. Korzystanie z miejsc do palenia ognisk jest bezpłatne.
 3. Dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu. Palenie ogniska poza miejscem wyznaczonym jest zabronione.
 4. Osoby organizujące ognisko zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych przepisach, a w szczególności do korzystania  z ognia otwartego wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
 5. Organizator ogniska ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za teren w otoczeniu organizowanego ogniska
 6. Nadleśnictwo Szczebra nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie mienia prywatnego użytkowników korzystających z miejsca na ognisko.
 7. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
 8. Wyznaczone miejsce na palenie ogniska może być czasowo wyłączone z użytkowania.
 9. Organizator ogniska zobowiązany jest zagasić skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku.
 10. Organizator ogniska zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników ogniska, w szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca na ognisko oraz w jego otoczeniu.
 11. Zabrania się wrzucania do paleniska i palenia śmieci, materiałów plastikowych,  odpadów oraz materiałów zawierających substancje niebezpieczne.
 12. Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz do postanowień niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności interwencją Policji, Straży Leśnej, a także odpowiedzialnością karną.

Wykaz miejsc do palenia ognisk:

 1. Leśnictwo Młynisko  - 136 b – przy wiacie przy domku socjalnym na szkółkach w Kuriankach.
 2. Leśnictwo Młynisko -  154 g  - przy kapliczce „Święte Miejsce”.
 3. Leśnictwo Topiłówka – 295 i  na tzw. bindudze.
 4. Leśnictwo Przewieź – 95 k na terenie dzierżawionym jako pole namiotowe na tzw. Patelni 2 miejsca palenia ognisk.
 5. Leśnictwo Przewieź – 95 i  na terenie dzierżawionym jedno miejsce na „OW Binduga”.
 6. Leśnictwo Przewieź – 118 b nad jeziorem Białe przy OW Leśnik II.
 7. Leśnictwo Dębiny  - 225 h na terenie dzierżawionym przez ZHP Chorągiew Białostocka (miejsce wyznaczone jedynie do palenia ognia przez harcerzy).
 8. Leśnictwo Blizna  - 91 i nad rzeką Blizna na uroczysku „Powstańce”.
 9. Leśnictwo Klonownica – Leśnictwo Klonownica 148 g  na terenie dzierżawionym jako tzw. „Zdrowa Zośka”.
 10. Leśnictwo Klonownica 157 c na terenie dzierżawionym jako tzw. „Goła Zośka”.
 11. Leśnictwo Klonownica - 158 l na terenie dzierżawionym jako dawny ośrodek WSK Warszawa.
 12. Leśnictwo Klonownica – 200 n  na terenie dzierżawionym jako pole namiotowe.
 13. Leśnictwo Klonownica – 200 n  na terenie dzierżawionym jako pole namiotowe.
 14. Leśnictwo Klonownica – 225 h na terenie dzierżawionym jako pole namiotowe.
 15. Leśnictwo Klonownica – 230 s  przy „Kawiarni” na Ostrym Rogu (miejsce dzierżawione jako pole namiotowe)
 16. Leśnictwo Klonownica 230 s dwa miejsca palenia ognisk na terenie dzierżawionym,  tylko dla osób upoważnionych przez Stowarzyszenie Domków Letniskowych Ostry Róg.
 17. Leśnictwo Klonownica – 230 o na polu namiotowym przy kawiarni Ostry Róg.
 18. Leśnictwo Klonownica – 235 i  - na terenie dzierżawionym jako pole namiotowe przy Leśniku III.

 

ŻYCZYMY MIŁEGO  WYPOCZYNKU !!!